Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής ανακατασκευής - ανακαίνισης κτιρίων.

Στα πλαίσια των εργασιών ανακατασκευής, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις δόμησης, την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας βάσει κοινοτικών και διεθνών οδηγιών, υπό την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας με απώτερο στόχο κτίρια μηδενικής κατανάλωσης η nrgTECH δύναται να εφαρμόσει σύγχρονες τεχνικές, υλικά και εξοπλισμό σε κτίρια προκειμένου για την ενεργειακή αναβάθμισή τους.

Υπό το πρίσμα αυτό διενεργούνται οι απαιτούμενες ενεργειακές επιθεωρήσεις με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού ώστε να αναλυθούν τα δεδομένα υφιστάμενων κτιρίων καθώς και τυχόν παθογένειες, αστοχίες, και αδύναμες περιοχές του κελύφους. Ακολούθως επιλέγονται και αναλύονται οι βέλτιστες μέθοδοι επεμβάσεων και τα κατάλληλα υλικά προκειμένου για την αναβάθμιση ενεργειακής κατηγορίας σε συνδυασμό με την οικονομοτεχνική αποτίμηση επενδυόμενου κεφαλαίου έναντι ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας.

Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δύνανται να περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (αντλίες θερμότητας, λέβητες βιομάζας ή αερίου, ηλιοθερμικά), συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ηλιακά), συστημάτων σκίασης, συστημάτων θερμομόνωσης (όψεων, δώματος, πλακών επί εδάφους ή pilotis), κουφωμάτων με θερμοδιακοπή, ανακλαστικών βαφών κελύφους και ψυχρών υλικών, φυτεμένων δωμάτων, ριζικών επεμβάσεων σε μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά δίκτυα και κινητήρες, επεμβάσεων στο φωτισμό, συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (BEMS) κ.α.

Αντίστοιχα όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες, υιοθετούνται βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού και σχεδιασμού παθητικών κτιρίων προκειμένου να επιτευχθεί μια επί της αρχής μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου γεγονός το οποίο ενδεχομένως να καθορίσει τον τελικό βαθμό των απαιτούμενων επεμβάσεων αλλά και το τελικό ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια η οποία δύναται να επιτευχθεί δίχως αισθητική επιβάρυνση με την προσθήκη εξειδικευμένων (BIPV) φωτοβολταϊκών στοιχείων στο κέλυφος (υαλοπετάσματα, στέγες, σκίαστρα) καθώς και συμβατικά πλαίσια σε κατάλληλη διάταξη και θέση. Τα εν λόγω φωτοβολταϊκά συστήματα δύνανται να λειτουργήσουν αυτόνομα με την άμεση τροφοδοσία εξοπλισμού με ή χωρίς χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, αλλά και διασυνδεδεμένα στο δίκτυο σύμφωνα με το καθεστώς συμψηφισμού παραγόμενης ‐ καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering).

Οι υπηρεσίες ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων δύνανται να συνδυαστούν με τυχόν απαιτούμενες ενισχύσεις του φέροντα οργανισμού κτιρίων στα πλαίσια σεισμικής θωράκισης και ιδιαίτερα κτιρίων που έχουν οικοδομηθεί προ της εφαρμογής Αντισεισμικών Κανονισμών ή/και δίχως την έκδοση οικοδομικών αδειών.

Το σύνολο των διαδικασιών και εργασιών εκτελούνται με γνώμονα πρωτίστως την ποιότητα, βάσει προσυμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων, με άρτια καταρτισμένο δίκτυο συνεργατών και χρήση σύγχρονων υλικών και μεθόδων δόμησης.

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…