Μελέτη

Στατικές μελέτες οικομικών και τεχνικών έργων

Εκπόνηση στατικών μελετών νέων κτιριακών και τεχνικών έργων ανεξαρτήτου κλίμακας με φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, δομική ξυλεία, φέρουσα τοιχοποιία, και σύμμικτους φορείς σύμφωνα με τους εν ισχύ Εθνικούς (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000, ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΕΣ EN1991-1999, κτλ.) και Διεθνείς (ACI318, AISC, ASCE, API, κτλ.) Κανονισμούς καθώς και ελέγχων στατικής επάρκειας και ενίσχυσης υφιστάμενων κατασκευών προκειμένου για την σεισμική θωράκιση, προσθήκη ή αλλαγή χρήσης κτιρίων.

Τοπογραφικές μελέτες

Εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και απόδοσης ακινήτων με δυνατότητα εξαγωγής τοπογραφικών διαγραμμάτων με εξάρτηση στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ‘87) ή και άλλα διεθνή συστήματα (WGS ’84) σύμφωνα με τις εθνικές προδιαγραφές προκειμένου για την έκδοση Άδειας Δόμησης, πραγματοποίηση συμβολαιογραφικών πράξεων, κτηματογράφηση, και εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας επενδυτικών σχεδίων.

Έκδοση αδειών δόμησης - λειτουργείας

Παροχή υπηρεσιών έκδοσης αδειών δόμησης με δυνατότητα σύνταξης του συνόλου των απαιτούμενων μελετών (τοπογραφικών, αρχιτεκτονικών, στατικών, ηλεκτρομηχανολογικών κτλ.) και λήψη των εγκρίσεων (αρχαιολογίας, δασαρχείου, αρχιτεκτονικών επιτροπών, κ.α.) προκειμένου για την εντός χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωση έργων. Ομοίως παρέχονται υπηρεσίες έκδοσης αδειών λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων (καταστήματα, βιοτεχνίες, εργαστήρια, ιατρεία, βιομηχανίες, κ.α.) σύμφωνα με όλες τις εν ισχύ διατάξεις (υγειονομικές, επαγγελματικών συλλόγων, τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.α.).

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων σύμφωνα με τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς (Ν.Ο.Κ., Κ.ΕΝ.Α.Κ., Κτιριοδομικός, Υγειονομικές διατάξεις, κτλ.) και διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές. Παράλληλα αξιοποιούνται οι σύγχρονες τάσεις βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και παθητικών κτιρίων προκειμένου για την ελαχιστοποίηση του ενεργειακού αποτυπώματος κτιρίων στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας προς σχεδιασμό κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης (ZEB).

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου μηχανικού σε ευρύ φάσμα έργων και τομείς όπως είναι οι μελέτες κτιριακών και τεχνικών έργων, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη ακινήτων, η επίβλεψη και διοίκηση έργων πολιτικού μηχανικού, οι μελέτες σκοπιμότητας επενδύσεων Α.Π.Ε. και οικονομοτεχνική ανάλυση έργων, η ενσωμάτωση Α.Π.Ε. στο κτιριακό κέλυφος, η ενεργειακή επιθεώρηση, αποτίμηση και αναβάθμιση κτιρίων, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, και η εφαρμογή συστημάτων GIS.

Ρυθμίσεις αυθαιρέτων

Εργασίες ρύθμισης αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Νόμους (Ν.3843/10, Ν.4014/11, Ν.4178/13) οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων σταδίων με κυριότερα την αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης, τον έλεγχο στατικής επάρκειας (εφόσον απαιτείται), τη σύνταξη Δελτίου Δομικής Τρωτότητας, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (εφόσον απαιτείται), την έκδοση Βεβαίωσης, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πραγματοποίηση συμβολαιογραφικών πράξεων και περαιτέρω αξιοποίηση ακινήτων.

Υπηρεσίες καταγραφής γεωγραφικών πληροφοριών (G.I.S)

Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών οι οποίες δύνανται να αφορούν σε δίκτυα φωτισμού οδών και κοινοχρήστων χώρων, σήμανση και γεωμετρία οδικών αξόνων, δίκτυα αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων, φθορές οδοστρώματος και κιγκλιδώματα προστασίας, κάδους απορριμμάτων/ανακύκλωσης, δέντρα κτλ. Οι υπηρεσίες παρέχονται με χρήση ενός συνδυασμού κινητής μονάδας χαρτογράφησης και ειδικού λογισμικού παρακολούθησης εργασιών παρέχοντας τη δυνατότητα διαχείρισης και προβολής γεωαναφερμένων δεδομένων σε ελεύθερα διαθέσιμα εικονιστικά υπόβαθρα όπως δορυφορικές εικόνες (Google Earth), ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε., ενώ καθίσταται δυνατή η διασύνδεση με λοιπά δεδομένα σε κοινό υπόβαθρο (ρυμοτομικά σχέδια, χάρτες, δίκτυα κτλ.).

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…