Ενέργεια

Σχεδιασμός και εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε

Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευή σταθμών και συστημάτων Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμικών, βιοαερίου, βιομάζας, κ.α.) σε ακίνητα συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων σταδίων αδειοδότησης, εγκρίσεων Υπηρεσιών και πιστοποίησης Έργου. Τα συστήματα δύνανται να αναπτύσσονται είτε ως αυτόνομα (off-grid) βάσει ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου είτε ως διασυνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει συμψηφισμού παραγόμενης ‐ καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering).

Εξοικονόμηση ενέργειας

Υπηρεσίες σχεδιασμού μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια, δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.α. Οι μέθοδοι δύνανται να περιλαμβάνουν επεμβάσεις στο κέλυφος κτιρίων (θερμοπροσόψεις, κουφώματα - υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης, συστήματα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ΖΝΧ, ψυχρά υλικά, φυτεμένα δώματα, κ.α.), στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα BEMS, φωτισμός, αυτοματισμοί, κινητήρες, ηλεκτρολογικό δίκτυο, κ.α.) και σε δίκτυα κοινής ωφελείας (αντλιοστάσια, δημοτικός φωτισμός, κ.α.).

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στα πλαίσια ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τα δεδομένα εκ των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης – ψύξης - ΖΝΧ), σκίασης, θερμομόνωσης, κουφωμάτων, ανακλαστικών βαφών κελύφους, ψυχρών υλικών, φυτεμένων δωμάτων, και επεμβάσεων σε δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων κ.α. Παράλληλα δύνανται να εφαρμόζονται στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού και παθητικών κτιρίων (φυσικός αερισμός – φωτισμός) καθώς και να ενσωματώνονται προηγμένα συστήματα Α.Π.Ε.

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στα πλαίσια ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τα δεδομένα εκ των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης – ψύξης - ΖΝΧ), σκίασης, θερμομόνωσης, κουφωμάτων, ανακλαστικών βαφών κελύφους, ψυχρών υλικών, φυτεμένων δωμάτων, και επεμβάσεων σε δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων κ.α. Παράλληλα δύνανται να εφαρμόζονται στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού και παθητικών κτιρίων (φυσικός αερισμός – φωτισμός) καθώς και να ενσωματώνονται προηγμένα συστήματα Α.Π.Ε.

Ενεργειακές επιθεωρήσεις

Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων από πιστοποιημένου επιθεωρητές ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις προς ανάλυση και ανίχνευση παθογενειών με σκοπό τη βέλτιστη προδιαγραφή επεμβάσεων προκειμένου για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Παράλληλα εκδίδονται τα απαιτούμενα για οποιαδήποτε πράξη πώλησης/μίσθωσης ακινήτου Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) τα οποία πιστοποιούν την Κατηγορία και συνοδεύουν την ταυτότητα κτιρίου.

Μελέτες σκοπιμότητας έργων Α.Π.Ε και εξοικονόμησης ενέργειας

Υπηρεσίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών αναλύσεων, μελετών σκοπιμότητας και σύνταξης αναλυτικών επιχειρηματικών σχεδίων επενδυτικών έργων Α.Π.Ε. και επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια προκειμένου για τον καθορισμό του χρόνου απόσβεσης επενδυόμενων κεφαλαίων, ισοσκελισμού προϋπολογισμού και καθορισμό βέλτιστων σεναρίων σύμφωνα με τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις και οικονομικές συνθήκες (χρηματοδότηση, επιδοτήσεις, κ.α.)

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…

Eκπόνηση στατικών μελετών

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την…

Καταγραφή δεδομένων G.I.S

Η nrgTECH επενδύοντας σε καινοτόμο σύστημα καταγραφής και επεξεργασίας γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) δύναται να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την καταγραφή: Ιδιαίτερη αναφορά χρίζουν οι δυνατότητες καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων δικτύου φωτισμού καθότι δύνανται συνδυαστικά να παρέχονται:…

Ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η nrgTECH διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το δυναμικό προκειμένου για την εκπόνηση του συνόλου των μελετών, την έκδοση των συνακόλουθων αδειών και τέλος την επίβλεψη και διοίκηση των επιμέρους εργασιών που απαιτούνται στα πλαίσια μερικής ή ριζικής…

Υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού

Η nrgTECH διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό και εμπειρία προκειμένου να παρέχει άρτιες υπηρεσίες συμβούλου μηχανικού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα έργων. Οι υπηρεσίες συμβούλου παρέχονται σε τομείς στους οποίους έχει να επιδείξει συμμετοχή σε μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά και…