ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η nrgTECH εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία του δυναμικού της, την ενασχόληση και συμμετοχή σε έργα μεγάλης κλίμακας, και παράλληλα επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών οι οποίες διακρίνονται για την ευελιξία, την αρτιότητα, και την αξιοπιστία τους.

 

Το αντικείμενο των μελετών δύναται να αφορά σε κτιριακά ή τεχνικά έργα ανεξαρτήτου κλίμακας και να περιλαμβάνει φορείς από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, δομική ξυλεία (σύνθετη, συγκολλητή), φέρουσα τοιχοποιία (πλινθοδομές, λιθοδομές) καθώς και σύμμικτους φορείς σύμφωνα με τους εν ισχύ Εθνικούς Κανονισμούς (ΕΑΚ 2000, ΕΚΩΣ 2000, ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΕΣ 1-9, κτλ.) αλλά και σύμφωνα, εφόσον απαιτηθεί, με Διεθνείς Κανονισμούς και πρότυπα (ACI318, AISC, ASCE, API, κτλ.).

 

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η δυνατότητα εκπόνησης ελέγχων στατικής επάρκειας σε υφιστάμενα κτίρια εντός της Ελληνικής Επικράτειας και στα οποία πραγματοποιούνται επεμβάσεις ή/και προσθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 350/Β/17-2-2016 «Τροποποίηση Κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια» καθώς και μελετών ενισχύσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. με τη μέθοδο Pushover Analysis για δεδομένο βαθμό επιτελεστικότητας. Αντίστοιχα τηρούνται οι ισχύουσες προδιαγραφές αναφορικά με τους δειγματοληπτικούς ελέγχους και τη λήψη δοκιμίων εκ του φέροντος οργανισμού κατασκευών.

Comments are closed.