Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της PHONO Solar Ltd., βάσεις αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., αγκύρια έδρασης της HILTI AG, μετατροπέα της SMA Solar Technology AG και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Comments are closed.