Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4.94 kWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί  εξαώροφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της YINGLI Solar Ltd., βάσεις αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., αγκύρια έδρασης της HILTI AG, μετατροπέα της SMA Solar Technology AG και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Για τις ανάγκες του έργου, και με δεδομένη την απαίτηση αποφυγής άμεσων αγκυρώσεων επί της πλάκας δώματος οπλισμένου σκυροδέματος, εκπονήθηκε στατική μελέτη ανεξάρτητου μεταλλικού φορέα έδρασης με πρότυπες διατομές σύμφωνα με τους εν ισχύ Κανονισμούς Ε.Α.Κ. 2000 και Ευροκωδίκων 1 και 3.

Comments are closed.