Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10.00 kWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί τριωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH, βάσεις αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., αγκύρια έδρασης της FISCHER GmbH, μετατροπέα της Solaredge Technologies Inc. και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Προκειμένου για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος και με δεδομένη την κλίση και τον πολλαπλό προσανατολισμό της στέγης εκπονήθηκε αναλυτική μελέτη σκίασης προς καθορισμό της τελικής διάρθρωσης και ενεργειακής απόδοσης του συστήματος.

Comments are closed.