Προσθήκη διωρόφου κτιρίου με υπόγειο και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1,2,3Α,4β και 5

Εκπόνηση στατικής μελέτης εφαρμογής για την προσθήκη διωρόφου κτιρίου διαμονής, την επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων με φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος και φέρουσας λιθοδομής

Comments are closed.