Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 9.87 kWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση πολυ-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH, βάσεις αλουμινίου της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε., αγκύρια έδρασης της HILTI AG, μετατροπέα της REFUsol GmbH και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Προκειμένου για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος εφαρμόσθηκε ανακλαστική υγρομονωτική επίστρωση στην επιφάνεια του δώματος με αποτέλεσμα της αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Comments are closed.