Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 7,56 kWp

Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί ισογείου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της BP Solar, βάσεις αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., αγκύρια έδρασης της HILTI AG, μετατροπέα της KOSTAL Solar Electric GmbH και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Comments are closed.