Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 79.90 KWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση πολύ-κρυσταλλικών πλαισίων της ALEO GmbH, βάσεις ανοδειωμένου αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε. επί γαλβανισμένων μεταλλικών πασσάλων, μετατροπείς της REFUsol GmbH, και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε.

Comments are closed.