Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 56.16 KWp

Μελέτη, αδειοδότηση και εγκατάσταση διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επί διωρόφου κτιρίου με χρήση μονο-κρυσταλλικών πλαισίων της RENESOLA Ltd., βάσεις αλουμινίου της ΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε., αγκύρια έδρασης της FISCHER GmbH, μετατροπείς της REFUsol GmbH και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της ΕΛΕΜΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Λόγω αποτύπωσης πλακών οπλισμένου σκυροδέματος με διάκενα (zoelner) πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες ειδικές δυναμικές μετρήσεις προκειμένου για την πιστοποίηση των αγκυρώσεων στην παραλαβή φορτίων ανέμου σύμφωνα με τον Ευροκώδικά 1.

Comments are closed.