ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Υπηρεσίες κατασκευής ιδιωτικών έργων (κατοικιών, γραφείων, αποθηκών, κτλ.) υπό την ιδιότητα του γενικού εργολάβου ή τη μέθοδο της αυτεπιστασίας. Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες προς ολοκλήρωση ενός έργου καθώς και το σύνολο των διαδικασιών διαχείρισης και οργάνωσης. Οι εργασίες εκτελούνται σε συνεργασία με άρτια καταρτισμένα και πιστοποιημένα συνεργεία ενώ σε κάθε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποιούνται οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και ποιοτικοί έλεγχοι.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Παρέχονται υπηρεσίες διοίκησης και επίβλεψης σε ένα ευρύ φάσμα έργων πολιτικού μηχανικού προκειμένου για τη διασφάλιση της εφαρμογής των εκπονηθέντων μελετών και εν ισχύ Κανονισμών, την ολοκλήρωση των έργων σύμφωνα με όλους τους κανόνες ασφαλείας, τα συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του εκάστοτε επενδυτή. Η επιτυχημένη διοίκηση και διαχείριση έργου διασφαλίζει σε κάθε στάδιο τα συμφέροντα του επενδυτή και εγγυάται την ποιότητα κατασκευής.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εργασίες αποκατάστασης και ενίσχυσης υφιστάμενων και διατηρητέων κτιρίων. Εφαρμογή των εκπονηθέντων μελετών ενίσχυσης σε συνεργασία με έμπειρα και άρτια εκπαιδευμένα συνεργεία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους όπως μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (gunite), επιθέματα ανθρακονημάτων, ινοπλισμένα πολυμερή (FRP) αλλά και παραδοσιακές τεχνικές όπως προσθήκη τοιχείων ο.σ., μεταλλικών φορέων, μανδύες ο.σ., κ.α. Στις περιπτώσεις διατηρητέων κτιρίων εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες μέθοδοι και υλικά αποκατάστασης όψεων λαμβάνοντας σε κάθε στάδιο όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας προς διασφάλιση της κατασκευής έναντι φθορών αλλά και της ανθρώπινης ζωής.

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής και ανακαίνισης κτιρίων ή μεμονωμένων οριζοντίων ιδιοκτησιών οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών σύμφωνα με τις εκπονηθείσες μελέτες (αρχιτεκτονικών, εσωτερική διακόσμηση, Η/Μ, κτλ.). Οι εργασίες όπως και στη κατασκευή ιδιωτικών έργων εκτελούνται σε συνεργασία με άρτια καταρτισμένα και πιστοποιημένα συνεργεία ενώ και πάλι περιλαμβάνονται οι απαραίτητες πιστοποιήσεις και ποιοτικοί έλεγχοι. Χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες τεχνικές και υλικά προς διασφάλιση της ποιότητας κατασκευής, της βέλτιστης εφαρμογής των απαιτήσεων των πελατών και με απώτερο στόχο τη αναβάθμιση ενός ακινήτου σε αξία και λειτουργικότητα.