ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ Α.Π.Ε.
Εκπόνηση μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευή σταθμών και συστημάτων Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκών, ηλιοθερμικών, βιοαερίου, βιομάζας, κ.α.) σε ακίνητα συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των απαιτούμενων σταδίων αδειοδότησης, εγκρίσεων Υπηρεσιών και πιστοποίησης Έργου. Τα συστήματα δύνανται να αναπτύσσονται είτε ως αυτόνομα (off-grid) βάσει ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτιρίου είτε ως διασυνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας βάσει συμψηφισμού παραγόμενης ‐ καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net-metering).

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΗ
Υπηρεσίες καινοτόμου σχεδιασμού και εκπόνησης μελετών (αρχιτεκτονικών, στατικών, Η/Μ) προκειμένου για τη βέλτιστη ενσωμάτωση και προσαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο κτιριακό κέλυφος (BIPV, ανεμογεννήτριες, ηλιοθερμικά, κ.α.) με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και απομείωση του ενεργειακού αποτυπώματος.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπηρεσίες σχεδιασμού μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα κτίρια, δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.α. Οι μέθοδοι δύνανται να περιλαμβάνουν επεμβάσεις στο κέλυφος κτιρίων (θερμοπροσόψεις, κουφώματα - υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης, συστήματα θέρμανσης/ψύξης και παραγωγής ΖΝΧ, ψυχρά υλικά, φυτεμένα δώματα, κ.α.), στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (συστήματα BEMS, φωτισμός, αυτοματισμοί, κινητήρες, ηλεκτρολογικό δίκτυο, κ.α.) και σε δίκτυα κοινής ωφελείας (αντλιοστάσια, δημοτικός φωτισμός, κ.α.).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων από πιστοποιημένου επιθεωρητές ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις προς ανάλυση και ανίχνευση παθογενειών με σκοπό τη βέλτιστη προδιαγραφή επεμβάσεων προκειμένου για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Παράλληλα εκδίδονται τα απαιτούμενα για οποιαδήποτε πράξη πώλησης/μίσθωσης ακινήτου Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) τα οποία πιστοποιούν την Κατηγορία και συνοδεύουν την ταυτότητα κτιρίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στα πλαίσια ανακατασκευής και ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και σύμφωνα με τα δεδομένα εκ των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης περιλαμβάνουν ανάμεσα σε άλλα την εφαρμογή συστημάτων θέρμανσης – ψύξης - ΖΝΧ), σκίασης, θερμομόνωσης, κουφωμάτων, ανακλαστικών βαφών κελύφους, ψυχρών υλικών, φυτεμένων δωμάτων, και επεμβάσεων σε δίκτυα Η/Μ εγκαταστάσεων κ.α. Παράλληλα δύνανται να εφαρμόζονται στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού και παθητικών κτιρίων (φυσικός αερισμός – φωτισμός) καθώς και να ενσωματώνονται προηγμένα συστήματα Α.Π.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπηρεσίες εκπόνησης οικονομοτεχνικών αναλύσεων, μελετών σκοπιμότητας και σύνταξης αναλυτικών επιχειρηματικών σχεδίων επενδυτικών έργων Α.Π.Ε. και επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια προκειμένου για τον καθορισμό του χρόνου απόσβεσης επενδυόμενων κεφαλαίων, ισοσκελισμού προϋπολογισμού και καθορισμό βέλτιστων σεναρίων σύμφωνα με τις εν ισχύ κείμενες διατάξεις και οικονομικές συνθήκες (χρηματοδότηση, επιδοτήσεις, κ.α.)