Εταιρεία

ΓΕΝΙΚΑ

Η nrgTECH αποτελεί μια σύγχρονη και πολυδιάστατη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας, των ΑΠΕ, των μελετών κτιριακών και τεχνικών έργων, καθώς και στους επιμέρους κλάδους της σύγχρονης δόμησης. Εκμεταλλευόμενη τη μακρόχρονη εμπειρία σε επίπεδο μελέτης και κατασκευής και παράλληλα επεκτείνοντας μεθοδευμένα τις δραστηριότητες της με βάση την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης αρχών της αειφόρου ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της σύγχρονης δόμησης, αναπτύσσει δράσεις συμβάλλοντας ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος, την μείωση εκπομπών CO2, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εν γένει αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η nrgTECH συστάθηκε το 2009 από τους Ματθαίο – Στέφανο Σάρδη, Πολιτικό Μηχανικό, και Ιωάννη Ρούσσο, Πολιτικό Μηχανικό αρχικά με την επωνυμία Μ. ΣΑΡΔΗΣ Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. Η εταιρεία αποτέλεσε τη συνένωση ατομικών τεχνικών γραφείων με πολυετή εμπειρία στους τομείς της μελέτης κτιριακών και τεχνικών έργων, της κατασκευής ιδιωτικών έργων, και παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου. Εν συνεχεία το 2010 προσετέθη, επίσης με την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου, ο Στέφανος Σάρδης, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., με την επωνυμία της εταιρείας να μεταβάλλεται πλέον σε Μ. ΣΑΡΔΗΣ Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και τον διακριτικό τίτλο nrgTECH.

Η εταιρεία εκκίνησε τις δραστηριότητές της αρχικά σε επίπεδο τεχνικού και οικονομικού συμβούλου στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ καθώς και σε έργα με στόχο την ενσωμάτωση των ΑΠΕ αλλά και καινοτόμων τεχνολογιών στο κτιριακό κέλυφος με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. Εν συνεχεία προέβη στην υλοποίηση έργων ΑΠΕ αναπτύσσοντας παράλληλα συνεργασίες με διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες και παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Παράλληλα επένδυσε μεθοδευμένα στη μακρόχρονη πορεία των στελεχών και συνεργατών της στους τομείς των μελετών κτιριακών και τεχνικών έργων εξασφαλίζοντας συμμετοχή σε πλήθος ιδιωτικών και δημοσίων έργων επιτυγχάνοντας συνεργασίες με εξέχουσες επιχειρήσεις του κλάδου.

σκοπος

Η nrgTECH συστάθηκε αφενός με κύριο γνώμονα την περαιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων αφετέρου την επένδυση και επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με κυριότερους την εξοικονόμηση ενέργειας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις υπηρεσίες GIS. Το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας περιλαμβάνει ως απώτερο στόχο την προώθηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε διεθνές επίπεδο μέσω της σύναψης συμφωνιών και ανάπτυξης συνεργασιών με τεχνικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Δυναμικο

Επιμελητηρια

  • Μέλος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) από το 2009 με Α.Μ.266544 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 9020301000
  • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) από το 2010 με Α.Μ. 14838
  • Μέλος του Μητρώου Νομικών Προσώπων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠ.Ε.Κ.Α.) με αύξοντα αριθμό καταχώρησης 056 καθότι στελεχώνεται με δυο (2) Προσωρινούς Ενεργειακούς Επιθεωρητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών με Α.Μ. 7266 και 1955

Συνεργατες

  • ΝΑΜΑ Α.Ε.
  • ALTEREN Α.Ε.
  • ΚΙON ARCHITECTS Α.Ε.
  • ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε.
  • CUBUS HELLAS Ε.Π.Ε.
  • Γ. ΣΕΚΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.